การเปิดภาคเรียน 1/2567

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2567

 

      ◆ ชั้นเตรียมอนุบาล  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 29 เมษายน 2567

     ◆ ชั้นอนุบาลปีที่ 1  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่  วันที่ 6 พฤษภาคม 2567

     ◆ ชั้นอนุบาลปีที่ 2,3  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 

***หมายเหตุ*** เปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ทุกระดับชั้น วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
 

 

 ◆ รับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม

      เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ 2-6 ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 17.00 น.

      ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-272004 , 0921528177 โทรสาร 043-274052

 

 ◆ หลักฐานการรับสมัคร

    1.   สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

   2.   สูติบัตรนักเรียนตัวจริงและสำเนาพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

   3.   รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป 

Visitors: 18,585