Infant Jesus School Banphai - โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียน

การจ่ายเงินช่วยเหลือภาะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักเรียน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)

 

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่

Infant Jesus School Banphai

เรียนสนุก สุขกับการสร้างสรรค์ เสริมสร้างความพร้อม

สื่อสารได้ 3 ภาษา ไทย อังกฤษ จีน

ปรัชญาของโรงเรียน

" ซื่อสัตย์ในคุณธรรมเข้มแข็งในหน้าที่ "

 

 

 

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2550 ณ ศาลาดุสิตาลัย วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2551 แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2550 โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2550

   พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2550 ขอชมเชยสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานดีเด่น และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน ที่ตั้งใจเล่าเรียนจนได้รับผลสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 19,306