คณะครูเข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ปฐมวัยตามสไตล์ Active Learning

วันที่ 15 มิถุนายน 2567
คณะครูโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้ปฐมวัยตามสไตล์ Active Learning
ผ่านนวัตกรรมร่วมสมัยทางการศึกษาปฐมวัย Highscope
โดยเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ และวิธีการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
ณ ห้องภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
ความรู้สึกทั้งหมด
8

Visitors: 19,304