ครูรับโล่ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านปฐมวัย

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางมณีใจ ภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ นำคณะครูเข้าร่วมงานมหกรรม "เปิดบ้านปฐมวัยไทยขอนแก่น Smart Kids Smart Education 65 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดขอนแก่น" ขอแสดงความยินดีกับคุณครูปวันลัษณ์ เหล่าสุนา ที่ได้รับโล่ครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติที่ดีเลิศด้านปฐมวัย (Best patrice) จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2565 นางสาวสุภาวรรณ แซ่ลี้ นางสาวอัญธิกา ปาโท ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น นางสาววันวิสา ถาลี นางสาวพิมวิภา ถาลี นางสาวลัดดาวัลย์ สังฆมณี และนางสาวเมธี ปักสังขาเนย์ ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนที่มีผลการปฏิบัติดี "ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติ"

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น
Visitors: 16,887