ค่ายภาษาจีนปีการศึกษา2565

 … 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ร่วมกับบ้านครูจีน จัดค่ายภาษาจีน เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาจีน ทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ทั้งเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาษาจีนได้อีกทางและเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการใช้ภาษาจีน พร้อมสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาและภาษาจีนให้กับนักเรียน โดยมีซิสเตอร์หัทยา นวชาตโฆษิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธี

Visitors: 16,887