นิเทศก์ติดตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ขอขอบพระคุณ ศน.อาทิฐยา วรนิตย์ ศน.เสรี พังชัย ศน.นิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้มานิเทศก์ติดตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พร้อมได้แนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

Visitors: 19,304