ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันที่4 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระกุมารเยซูได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้่อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนา-19

Visitors: 19,306