ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาปีการศึกษา2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567
ซิสเตอร์หัทยา นวชาตโฆษิต ซิสเตอร์พัชรี กอปรนิธิวัฒนา
พร้อมด้วยนางมณี ชัยภิบาล และผู้แทนครู

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2567

เพื่อเป็นการสรุปพัฒนาการของเด็กระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

และกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ทางโรงเรียน

ทางโรงเรียนจะนำไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นไป

Visitors: 19,308