ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แบบ Online

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ได้ต้อนรับคณะประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. แบบ Online ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ขอขอบพระคุณ คณะผู้ประเมินทุกท่าน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ ที่ทำให้การประเมินในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
Visitors: 16,888