อบรมนวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยให้ยั่งยืน

19 พฤษภาคม 2567
นางมณี ชัยภิบาล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูเข้ารับการอบรม "นวัตกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ ภาษาไทยให้ยั่งยืน"
โดยมี ผู้อำนวยการ เนาวะรัตน์ ถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก ต.ตาหลังใน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
เป็นวิทยากร ณ St.Joseph Tutor Room
ขอขอบพระคุณ บาดหลวงเปโตร เลิศอัมพร พรมผาย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
ที่คณะครูของเราได้มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาตนเองในครั้งนี้

Visitors: 18,585