เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางสาวหัทยา นวชาตโฆษิต ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต นางมณี ชัยภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ/สาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ นางศุภานัน ยอดแคล้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายนิรันดร กากแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ให้การตรวจเยี่ยม แนะนำในการปฏิบัติและประเมินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On-Site ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Visitors: 16,890