เกี่ยวกับโรงเรียน  • 123723493_893570701177584_7001465897317459796_n.jpg
    ประวัติความเป็นมา โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซูได้รับอนุญาต...

  • ปรัชญา "ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่" ซื่อสัตย์ในคุณธรรมหมายถึง เป็นคนที่มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ เข้มแข็งในหน้าที่หมายถึง รับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสา...
Visitors: 18,585