ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินงานโดยคณะซิสเตอร์พระกุมารเยซูได้รับอนุญาตก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2515 บนเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 641/61 ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-272004, โทรสาร. 043-274052

เปิดทำการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นอนบุาลปีที่ 3 รับนักเรียนชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและด้วยความเป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีความเป็นเอกลักษณ์จึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน                                        ปัจจุบันซิสเตอร์หัทยา นงชาตโฆษิต เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ และ  นางมณี ชัยภิบาล เป็นผู้อำนวยการ มีครูทั้งหมด จำนวน 19 คน บุคลากรสนับสนุน จำนวน 6 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 467 คน

โรงเรียนได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นที่เชื่อ มั่นต่อผู้ปกครองที่จะมาใช้บริการ อีกทั้งโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ย่อมมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากชุมชนต่างๆ จึงทำให้ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

ปี พ.ศ. 2543 – 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ

ปี พ.ศ. 2547 – 2553 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 2 สมัย

ปี พ.ศ. 2550 – 2552 ได้รับรางวัลพระราชทานสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่

Visitors: 17,675