ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนปรัชญา

"ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่"

ซื่อสัตย์ในคุณธรรม หมายถึง เป็นคนที่มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ

เข้มแข็งในหน้าที่ หมายถึง รับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ

 

คำขวัญ

พัฒนาความพร้อม    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีจิตอาสา                  รักษาสิ่งแวดล้อม


อัตลักษณ์นักเรียน

มีวินัย น้ำใจงาน สมนามพระกุมารเยซูบ้านไผ่


วิสัยทัศน์

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ บริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสที่มีชีวิตชีวา มีความหวัง ซึ่งเกิดจากการใช้ภูมิปัญญา ฝึกตนเองให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และความเข้มแข็ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์เกิดจากการฝึกตนเอง ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสะอาดบริสุทธิ์

 


 

Visitors: 19,304