ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนปรัชญา

"ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่"

ซื่อสัตย์ในคุณธรรม หมายถึง เป็นคนที่มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ

เข้มแข็งในหน้าที่ หมายถึง รับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ

 

คำขวัญ

พัฒนาความพร้อม    น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีจิตอาสา                  รักษาสิ่งแวดล้อม


อัตลักษณ์นักเรียน

มีวินัย น้ำใจงาน สมนามพระกุมารเยซูบ้านไผ่


วิสัยทัศน์

โรงเรียนพนะกุมารเยซูบ้านไผ่ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา ก้าวหน้าเทคโนโลยีนวัตกรรม นำสู่ความเป็นสากล 

บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมและวิถีไทย


สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสที่มีชีวิตชีวา มีความหวัง ซึ่งเกิดจากการใช้ภูมิปัญญา ฝึกตนเองให้มีความอดทน มีความเพียรพยายาม และความเข้มแข็ง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์เกิดจากการฝึกตนเอง ให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสะอาดบริสุทธิ์

 


 

Visitors: 16,888