ปรัชญา/วิสัยทัศน์

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน

ปรัชญา

"ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่"

ซื่อสัตย์ในคุณธรรม หมายถึง เป็นคนที่มีความประพฤติดี ทั้งกาย วาจา และใจ

เข้มแข็งในหน้าที่ หมายถึง รับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ มุ่งสร้างนักเรียนทุกคนให้เป็นเด็กดี มีความรู้ สุขภาพดี บริหารแบบมีส่วนร่วม มาตรฐานเป็นสากล

 

 

 
คำขวัญ

พัฒนาความพร้อม    น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

มีจิตสาธารณะ         รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

สีประจำโรงเรียน คือ สีฟ้า-ขาว

สีฟ้า หมายถึง ความสดใสที่มีชีวิตชีวา มีความหวัง

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์เกิดจากการฝึกตนเอง

 

อัตลักษณ์นักเรียน

สะอาด   สดใส   สุขภาพดี   มีคุณธรรม

Visitors: 19,304