ประวัติผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู

ประวัติผู้ก่อตั้งคณะพระกุมารเยซู

       นิโคลาส บาร์เร เกิดวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1621 ที่เมืองอาเมียนซ์ ประเทศฝรั่งเศส บิดามารดาของท่านได้ ปลูกฝังความเชื่อ และเลี้ยงดูท่านให้เติบโตขึ้น ในบรรยากาศคริสตชน ท่านได้รับการศึกษาที่วิทยาลัยของคณะเยสุอิต เป็นที่ยกย่องชื่นชมของบรรดาอาจารย์และเพื่อนๆ ทั้งในด้านพรสวรรค์แ ละความประพฤติ แน่นอนว่าอนาคตที่สดใสกำลังรอท่านอยู่ แต่ท่านกลับเลือกตอบสนองเสียงเรียกจากพระเจ้า จึงสมัครเข้าเป็นฤๅษีคณะมินิมส์ เพราะท่าน ประทับใจในคำขวัญของคณะนี้คำว่า “ความรัก” (CARITAS) ซึ่งตรงกับความศรัทธาของท่านนักบุญฟรันซิสแห่งเปาลา เป็นผู้ก่อตั้งคณะมินิมส์ ในปี ค.ศ.1642 ท่านได้ปฏิญาณตน เป็นนักบวชของคณะมินิมส์ และได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ในปี ค.ศ. 1645

       ท่านเป็นพระสงฆ์ที่ร้อนรนและเปี่ยมด้วยความเชื่อ ชีวิตของท่านได้รับอิทธิพลจากการพิศเพ่งภาวนาถึงธรรม ล้ำลึกแห่งการรับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์ เพื่อว่าใน พระองค์มนุษยชาติจะได้รับการเปลี่ยนสภาพ ท่านอุทิศ ตนในการทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปารีส สอนปรัชญา เทวศาสตร์ เทศน์สอนประกาศข่าวดีนำคนบาปให้กลับใจ มาหาพระเจ้า ความศักดิ์สิทธิ์และความสามารถในการ นำวิญญาณของท่านเลื่องลือไปทั่ว

       ในปี ค.ศ. 1657 สุขภาพของท่านเริ่มทรุดโทรม และล้มป่วยลง ช่วงเวลานี้เองที่ท่านได้เผชิญกับความมืดมนฝ่ายจิต ความสงสัย ความทุกข์ทรมาน การทดลองนี้ ได้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งพระหรรษทาน ซึ่งเป็นกระบวนการ ที่ต้องผ่านการชำระตนเอง นำท่านให้เกิดความสนิท สัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง อันเป็นผลทำให้ท่านเข้าใจ ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณของมนุษย์

       ในปี ค.ศ. 1659 เมื่อท่านแข็งแรงพอที่จะทำงานได้ ท่านจึงถูกส่งไปยังอารามที่เมืองรูอองซึ่งตั้งอยู่ในท้องถิ่นยากจน ท่านรักที่จะทำงานอภิบาลกับชาวบ้าน ท่านพบว่า พวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าและไม่มีโอกาสได้รับ การศึกษา เนื่องมาจากความยากจน ต้องอดอยาก ว่างงาน เร่ร่อนหางานรับจ้าง ซึ่งบางครั้งต้องกลายเป็นขอทาน หรือขโมยเพื่อประทังชีวิต โดยเฉพาะเด็กหญิงเสี่ยงอยู่ในอันตรายที่อาจทำให้ตกอยู่ในสถานะของบาป เพราะสังคมที่ยุ่งเหยิง ไร้ศีลธรรมส่งผลกระทบต่อทุกคน ครั้นเมื่อประเทศฝรั่งเศสเผชิญกับภาวะสงคราม ปัญหาต่างๆ ยิ่งทวีความ รุนแรงมากขึ้น ท่านตระหนักถึงเสียงเรียกของพระเยซูเจ้า ในความลำเค็ญของผู้ยากไร้ขัดสนเหล่านี้ “ท่านทำสิ่งใด ต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้น ต่อเรา ถ้าท่านไม่กลับเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย...ผู้ใดต้อนรับ เด็กเล็กๆ ในนามของเรา ผู้นั้นต้อนรับเรา”

       โดยการทรงนำของพระจิตเจ้า ในปี ค.ศ. 1662 ท่านได้รับการดลใจให้ตั้งโรงเรียนการกุศลเล็กๆ สำหรับเด็กยากจนและด้อยโอกาส เพื่ออบรมสั่งสอนพวกเขาให้มีคุณธรรม มารู้จักและรักพระเจ้า ซึ่งกลุ่มสตรีจำนวนหนึ่งเห็นด้วยกับแรงดลใจของท่าน และได้อุทิศตนเพื่อพันธกิจเดียวกันนี้ ทำให้โรงเรียนการกุศลเล็กๆ นี้แผ่ขยายไปในที่ต่างๆ หลายแห่ง ขณะเดียวกันก็เริ่มเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือให้เยาวชนมีรายได้เลี้ยงชีพด้วย

       ต่อมาในปี ค.ศ. 1666 ท่านได้เสนอแนะให้สตรีเหล่านั้นมาใช้ชีวิตร่วมกัน โดยไม่ต้องถือคำปฏิญาณหรืออยู่แต่ในอาราม เพื่อสามารถเข้าถึงสามัญชนและมีอิสระที่จะไปหาเขาในถิ่นที่เขาพักอาศัย ซึ่งสตรีเหล่านั้นตอบรับด้วยความเต็มใจ ซิสเตอร์คณะพระกุมารเยซูจึงถือกำเนิดขึ้นในปีนี้เอง หลังการก่อตั้งคณะของคุณพ่อนิโคลาส บาร์เร สำหรับสอนเด็กหญิงที่ยากจน อีกไม่นานคุณพ่อได้แนะนำและสนับสนุนนักบุญยอห์นบัปติส เดอ ลาซาล ให้ตั้งคณะคริสเตียนบราเดอร์ เพื่อเปิดโรงเรียนการกุศลสำหรับเด็กชาย นักบวชคณะนี้ยังคงดำเนินงานมาจนทุกวันนี้คือ “คณะลาซาล”

       ท่านยังคงส่งเสริมพันธกิจนี้ต่อไปในไม่ช้า ท่านได้ส่งซิสเตอร์ไปในที่ต่างๆ ทั่วประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการตอบรับคำเชิญของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ในการส่งซิสเตอร์ไปช่วยสอนเด็กและสตรีในพระราชวังด้วย ช่วงเวลานี้เองที่ท่านคิดจะส่งซิสเตอร์มายังดินแดนสยาม เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และมีรับสั่งที่จะให้บรรดามิชชันนารีสามารถเข้าประเทศสยามได้อย่างอิสระ

       ในระยะสุดท้ายท่านล้มป่วยและสิ้นใจเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1686 ท่านได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นบุญราศีโดยสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1999

Visitors: 18,585