จิตตารมณ์และพรพิเศษ

 

 

จิตตารมณ์
คณะภคินีพระกุมารเยซู เป็นคณะนักบวชหญิงในศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ดำเนินชีวิตติดตามและร่วมในภารกิจของพระเยซูเจ้า เพื่อเสริมสร้างโลกแห่งความรัก ยุติธรรม และสันติ ด้วยจิตตารมณ์แห่งการมอบตนโดยสิ้นเชิงในความรักอันบริสุทธิ์ และไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ เพื่อให้พระประสงค์ของพระเจ้าจะได้สำเร็จในโลกนี้ 

พรพิเศษ
ด้วยความไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของพระจิต ทำให้ชีวิตทั้งหมดของเรา เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก ซึ่งเป็นบ่อเกิดของการไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ความสุภาพถ่อมตน ความพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของผู้อื่น ความเป็นอิสระและความกล้าหาญ

Visitors: 16,890