หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • สภาพปัจจุบัน

  โรงเรียนอนุบาลมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ เป็นโรงเรียนของมูลนิธิคณะพระกุมารเยซู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาล ประเภทสามัญ ระดับอนุบาล เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาลและชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-5 ปี

 • ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย

  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี* บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคนเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

  5 ปี* หมายถึง อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน

 • หลักการ

  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ด้วยปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ เด็กกับผู้เลี้ยงดูหรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเองตามลำดับขั้นของพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ โดยกำหนดหลักการ ดังนี้

  1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

  2. ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง
  ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

  3. พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

  4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ
  และมีความสุข

  5. ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนา
  เด็ก

  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (พุทธศักราช 2546)
  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)

   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล

  • จุดหมาย

   1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี

   2.ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน

   3.มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย

   4.รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว

   5.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

   6.สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย

   7.สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว

  • หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (สำหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปี)

   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปีเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดูและการให้การศึกษา เด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยและความสามารถของแต่ละบุคคล

  • จุดหมาย

   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี มุ่งให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงกำหนดจุดหมายซึ่งถือเป็นมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

   1.ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี

   2.กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน
   สัมพันธ์กัน

   3.มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข

   4.มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

   5.ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
   กำลังกาย

   6.ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย

   7.รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

   8.อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเองเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใน
   ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

   9.ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

   10.มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย

   11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

   12.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

Visitors: 16,888