ระเบียบการรับสมัครนักเรียน

 

 

โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ 

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 

 ◆ การรับสมัครนักเรียน

      เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง อายุ2-5ปี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

      ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 17.00 น.

      ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 043-272004 , 0921528177 โทรสาร 043-274052

 

 ◆ หลักฐานการรับสมัคร

    1.   สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง

   2.   สูติบัตรนักเรียนตัวจริงและสำเนาพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

   3.   รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป

 

 

 

Visitors: 16,887