นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกฯ ระยะที่ 2 Site visit


ในนามผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ขอขอบพระคุณท่าน ศน.ดร. ชนกนาถ วงษ์คำจันทร์ เเละคณะ ที่ให้เกียรติเข้านิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกฯ ระยะที่ 2 (Site visit) และให้คำแนะนำเป็นอย่างดี โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและจะนำข้อเสนอแนะจากท่านไปปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

Visitors: 18,585