กิจกรรม kids can cook

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 โรงเรียนพระกุมารเยซูบ้านไผ่ จัดกิจกรรม kids can cook ให้กับเด็กอนุบาล 3 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
Visitors: 18,585